Menesty Osaa Uskalla Yhdessä Menesty Osaa Uskalla Yhdessä Menesty Osaa Uskalla Yhdessä Menesty Osaa Uskalla Yhdessä Linkedin Twitter Sähköposti
 
 
 
A
j
a
t
u
k
s
i
a
 
t
y
ö
e
l
ä
m
ä
s
t
ä

Pitäisikö jouk­kueesi saada pelaamaan samaan suuntaan, toimintaa tulisi tehostaa ilma­piiriä vahin­goittamatta tai sillan rakennus vaikean muutos­tilanteen yli tulisi aloittaa hyvissä ajoin? tuntuuko, että liike­toiminnan tavoitteet jäävät henkilöstölle etäisiksi, etkä tiedä mistä päästä lähteä tilannetta korjaamaan? älä anna näiden asioiden estää menes­tystäsi, vaan lue alta miten olen itse onnistunut ne ottamaan haltuun.

Kasvun polulle

Lähes jokaisen yrityksen tavoitteista löytyy kannattava kasvu, joka toteutuakseen vaatii liiketoiminnan, asiakkuuksien ja henkilöstön potentiaalin sekä yhteisten toimintatapojen löytämisen. Ilman ymmärrystä näiden osa-alueiden välisistä suhteista ja tarpeista ei ole mahdollista luoda pohjaa kestävälle tulevai­suudelle, sillä heikosti rakennetun korttitalon tasapaino järkkyy helposti pientenkin tuulenpuuskien edessä.

Heikosti rakennetun korttitalon tasapaino järkkyy helposti pientenkin tuulenpuuskien edessä

Edellä mainittu ei ole vain kirjaviisautta, sillä kannattava kasvu on ollut yksi toimenkuvieni päätehtävistä, alkaen reilun kymmenen hengen organisaation ensi­askeleiden tukemisesta ja jatkuen aina lähes kahdensadan ihmisen yksikön kasvattamiseen. Tälle matkalle on mahtunut monia erilaisia haasteita ja kipupisteitä niin organisaation, liiketoiminnan kuin toimitilojenkin puolesta, ja näiden ratkaisu on luonut hyvän käsityksen kasvun vaatimista edellytyksistä.

Itse tekemäni tai hyväksymäni rekrytoinnit:

Päästäni on parhaimmillaan löytynyt yhtäaikaa jopa neljä eri hattua (henkilöstö-, liiketoiminta-, IT- ja yritys­johtonäkö­kulmat), joten olen joutunut sovittamaan yhteen erilaisista lähtökohdista kumpuavat kasvutavoitteet. Tämä ainut­laatuinen kokemus antaakin edel­lytykset toimia jousta­vasti kaikilla noilla alueilla — ja mikä parasta — ymmärryksen siitä miten alueet saadaan puhaltamaan yhteen hiileen isomman päämäärän puolesta.

Halutuimmaksi yritykseksi

Yritysten viestintä ja markkinointi ovat monella tapaa olleet jatkuvassa murroksessa viime vuosina. Sosi­aalinen media ja välittömät jakelukanavat ovat nostaneet päätään, sisällön muuttuessa yhä enemmän graafi­sempaan suuntaan. Ensiarvoisen tärkeäksi näen myös henkilöstökanavan hallitun hyödyntämisen markki­noinnissa, se kun joka tapauksessa peilaa yrityksen sisäisesti toteutuvia arvoja, eikä viestin etenemistä voi pysäyttää tai suoraan kohdentaa.

Markkinointi on tullut tutuksi monista yhteyksistä aina asiakastilaisuuksista valokuvaussessioihin, mutta erityi­sesti rekrytoinnissa sallittu uskallus ja värikkyys ovat olleet lähellä sydäntäni. Vaikka villeimmät ideat tulivatkin torpatuksi joko budjetin tai HR:n toimesta, niin siitä huolimatta aikoinaan tuli muun muassa esiin­nyttyä supersankari­asusteissa ja vietyä Hervannan bussilinjojen asiakkaat ilmaisilla promobusseilla.

"Haluttu työpaikka on johdon arvovalinta"
Mona Rundberg, Great Place to Work

Esimerkkejä toteuttamistani kampanjoista: 2000-luvun lopun kovan rekrytointi­buumin aikaan ohjelmointi­osaajia lähdettiin luonnollisesti hakemaan lähteeltä, eli oppilaitoksista. Pitkän suunnitel­mallisuuden, oppilaitos­yhteistyön ja vahvan verkoston hyödyntäminen tuottivat tulosta, ja esimerkiksi suurin osa TTY:n ohjelmisto­tekniikan laitokselta "yritysmaailmaan" lähteneistä löytyi lopulta allekirjoittaneen organisaatiosta. Mitään virallista mittausta ei tehty, mutta Tampereella saimme varmasti "yksi halutuimmista työ­paikoista" -statuksen erityisesti ohjelmisto­puolen opiskeli­joiden kes­kuudessa. Kilpailu­tilanteessa parhaat työpaikat pääsevät valit­semaan osaajansa ensim­mäisenä!

Kilpailutilanteessa parhaat työpaikat pääsevät valitsemaan osaajansa ensimmäisenä

Organisaatiokuiskaaja

Organisaatiolla en tarkoita tässä powerpoint-kaaviota täynnä tiimejä ja titteleitä, vaan yrityksen sielua ja sen toiminnan edellytyksiä. Tämä kattaa niin henkilöstön, yritys­kulttuurin, eri toimialojen suhteet toisiinsa sekä näiden yhdistämisen siihen olen­naiseen, eli liike­toimintaan. Todellinen tilaus onkin niille johtajille ja henkilöstö­asiantuntijoille, jotka tietävät miten saada jokainen työntekijä kuulumaan porukkaan ja ymmärtämään työnsä arvo yhteisen päämäärän edistä­miseksi.

"Treat your employees like they make a difference, and they will"
Jim Goodnight, SAS

Yrityksen pitkäjänteiseen hyvin­vointiin kuuluu olennaisena osana myös se, että koko organisaatio halutaan rakentaa liike­toimintaa tukevaksi ja myös ylin johto sitoutuu esimerkillään näihin päämääriin. Vaikka itse en aina olekaan saanut vapaita käsiä toimia tämän periaatteen mukaan, niin olen silti huomannut yhteisön kohtaavan vähemmän risti­riitoja ja hyväksyvän muutokset nopeammin näiden ajatusten ohjatessa esimiesten ja yksilön toimintaa. Isoja viivoja piirrellessä on kuitenkin hyvä muistaa se tosiasia, että päivittäisessä työssä kyse on loppujen lopuksi toimivista henkilö­kemioista, ihmis­johtajuu­desta, kommuni­kaatiosta/­palaut­teesta sekä sovittujen tavoitteiden saavut­tamisesta puolin ja toisin.

Onnistuneen paikalliskulttuurin etulyöntiasema muutostilanteissa:

Muutokselle moottori

Muutoksen sanotaan olevan ainoa pysyvä asia maailmassa. Tässä lausah­duksessahan on tosin se paradoksi, että pysyvät asiat eivät ole muutosta, joten ehkä meidän pitäisikin mieltää ympärillämme tapahtuva kehitys suunnitel­malliseksi ja osaksi jokapäiväistä elämäämme yksittäisten ja usein yllättävien (ja siten negatiivisesti koettavien) muutos­tapahtumien sijaan.

Meidän pitäisikin mieltää ympärillämme tapahtuva kehitys suunnitelmalliseksi ja osaksi jokapäiväistä elämäämme

Nykymaailmalle tyypilliset muutos­tilanteet ei vaikuta vain yksittäisiin asioihin vaan luovat verkon jossa yhdestä narusta vetäisy saattaa aiheuttaa solmun jossain muualla. Tämä vaatii johtajilta ja koko työyhteisöltä ominaisuuksia ja näkökulmia joita ei staattisessa ympäristössä ole mahdollista kehittyä. Erilaisten organisaatioiden vetovastuissa ollessani kohtasimme isoja muutos­tilanteita yritys­ostoista, voimakkaasta kasvusta ja useammasta toimipisteen vaihdosta aina vaikeisiin YT-neuvotteluihin, joten muutos oli oikeasti osa lähes jokapäiväistä työntekoa. Ihmisiin aikojen kuluessa "tartutetun" positiivisen asenteen (ts. organi­saatio­kulttuurin) ja taidokkaan esimies­porukan ansiosta onnis­tuimme tavalla tai toisella kääntämään lähes kaikki muutokset koko yhteisöä eteenpäin vieväksi voimavaraksi.

"Kaiken viisauden alku on tosiasioiden tunnustaminen"
J.K Paasikivi
Alla oleva, radikaaleista muutoksista kertova uutismateriaali on kuvattu Tampereen toimipisteellä, jossa kasvumme vain kiihtyi näiden tapahtumien jälkeen. Allekirjoittaneenkin voi bongata muutamassa kohdassa.

Liiketoiminta liikkeelle

Nykypäivän trendisanat digitalisaatio ja mobili­saatio ovat saaneet osakseen paljon hypeäkin, mutta taustalla on myös totuuden siemen — ihmisillä on yhä etenevässä määrin mukanaan erilaisia laitteita nykyisistä äly­puhelimista ja -kelloista tuleviin äly­laseihin ja puettavaan tekno­logiaan, joten myös tiedon saanti ja sen hyödyntämisen muodot muuttuvat.

Tämä on tullut nähtyä ensikäden kautta viime vuosina, sillä vetämästäni yksiköstä puolet toimi mobiili­laitteiden ja -sovellusten parissa ja toinen puoli keskittyi perinteisiin tieto­järjestelmiin ja palveluihin. Nämä hyvinkin erilaiset maailmat sekä digitalisaation mobilisoinnin (trendit yhdistyvät...) parissa työskentely antoivat hyvän kuvan siitä, millaisia mahdollisuuksia tulevaisuus tuo niin tuotteille kuin palveluillekin. Käytännön kokemusta teknologian tarjoamista uusista mahdollisuuksista on tullut myös MAPPe-karttapalvelun kautta, jossa pystymme tarjoamaan esi­merkiksi lähes reaaliaikaiset tulokset asiakkaiden tilaamien kartoitusten etenemisestä.

Maailma muuttuu ja vaatimukset muuttuvat: älä tyydy matkustajaksi vaan istu kuljettajan paikalle!

Tarkemman työhistoriani tehtävän­kuvauksineen ja poimittuine menestystarinoineen löydät osaa-sivulta tai linkedinistä. jos tarvitset uusia ideoita, sparraajaa tai toteuttajaa niin älä epäröi vaan ole yhteyksissä puhelimella tai sähköpostilla.

Olen poiminut tälle sivulle muutamia vinkkejä menes­tykseen vaadit­tavista alueista, joiden haltuun ottaminen vaatii yleensä erityis­osaamista ja ymmärrystä. oheista urajanaa seuraa­malla huomaat myös, että kyseiset alueet ovat olleet myös itsel­leni tärkeitä.

Johda kulttuuria

Yritys- tai organisaatio­kulttuuri on monelle jo tuttu käsite, vaikka asia on nostettu trendiksi vasta tällä vuosi­kymmenellä. Valitettavasti käsitteestä on vielä matkaa käytäntöön; monet yritykset kokevat kulttuurin asiaksi joka "on itsestään" ja jota ei voi muuttaa, jolloin sen johtamista ei myöskään anneta asiansa osaavan henkilön tehtäväksi. On kuitenkin hyvä sisäistää, että kulttuuria johdetaan vaikka tiedos­tamatta — se ei tapahdu itsestään.

Kulttuuria johdetaan vaikka tiedostamatta — se ei tapahdu itsestään

Kulttuurijohtamisen tuloksiakaan ei voi kiistää; esimerkiksi Suomen parhaat työpaikat ‐mittelössä menestyneet (eli lähtö­kohtaisesti kulttuuri­johdetut) yri­tykset ovat keskimäärin 3-5 kertaa paremmin tuottavia kuin suomalaisten yritysten keskiarvo. Tämä tuskin on sattumaa, sillä myös tuntemani henkilöt näissä yrityksissä tuntuvat olevan hyvin sitoutuneita nimenomaan työnanta­jaansa sekä tavoit­teisiinsa. Valitet­tavan useinhan työntekijät sitoutuvat vain työtovereihinsa — työpaikkansa ja yhteisen päämäärään sijaan.

Valitettavan useinhan työntekijät sitoutuvat vain työtovereihinsa — työpaikkansa ja yhteisen päämäärään sijaan

Yrityskulttuuri ei ole myöskään vain henkilöstö­osaston päänvaiva, vaan sen kuuluu läpäistä kaikki organisaatio­kerrokset. Yksikön vetäjänä toimiessani tämä tuli selkeästi esille, sillä yritysjohdon, liiketoiminnan ja työn­tekijöiden edustajana toimiessani näin hyvin, miten eri suunnissa vallitsevat erilaiset kulttuurit vaikuttivat päätöksiin ja miten ne myös välillä törmäsivät rajusti. Toisaalta myös todistin organisaatio­kulttuurin voimaa, sillä vaikeissa tilanteissa "me-hengen" säilyminen sekä kriisistä toipuminen oli huomat­tavasti nopeampaa kuin perin­teisesti johdetuissa organisaatioissa.

"It doesn't matter what your strategy is if you don't have the right culture because you won't be able to implement it"
Ricardo Lange, Great Place to Work

Johda muutosta

Muutos, tuo nykymaailman siunaus tai kirosana, luo meille jatkuvaa painetta uudistua ja kehittää toimin­taamme niin organisaation kuin yksilönkin tasolla. Tapahtuvan muutoksen ei tarvitse olla iso mullistus; se voi olla vaikkapa vain uuden työkaverin ilmestyminen viereiselle työ­pisteelle tai uuden osaamis­alueen opiskelu vanhojen rinnalle. Mutta se, miten muutokset koetaan organisaatio­tasolla, lähtee aina liikkeelle yksilöistä. Toiset luovivat muutoksen keskellä kuin kalat vedessä, kääntäen muutokset positiivisiksi mahdolli­suuksiksi. Toiset taas jumiu­tuvat kilpi­konnamaisesti kuoreensa ja vastustavat kaikkea mitä "ei tehdä niin kuin ennenkin". Asenteilla on tapana tarttua ihmisestä toiseen, joten kumpi puoli sinun työpaikallasi on tällä hetkellä enemmistönä?

Se, miten muutos koetaan organisaatiotasolla,
lähtee aina liikkeelle yksilöistä

Vaikka jokainen muutos­tilanne onkin lähtökohtaisesti erilainen, niin muutos yleisesti on jotain, josta voi kerätä kokemusta ja johon voi oppia. Henkilö­kohtainen muutos­johtajuus onkin hyvän johtajan/esimiehen tärkeimpiä taitoja, sillä jos muutosta ei voi kohdata itse, niin ei siihen johdeta muitakaan. Tässä olen ollut hyvässä asemassa, sillä muutos on ollut jatkuvasti mukana työtehtävissäni. Enkä tarkoita nyt vain niitä pieniä muutoksia, jotka tapahtuvat kahvihuoneen limsa-automaatissa, vaan olen ollut niin tarkkailijan kuin luotsinkin roolissa isoissa mullistuksissa, alkaen satojen henkilöiden orgaanisesta kasvusta ja neljän yrityksen fuusiosta, jatkuen liike­toimintaympäristön katas­trofiin ja hankaliin YT-neuvot­teluihin. Näistä olen löytänyt aina jonkin positiivisen näkökulman, jonka avulla olen saanut pidettyä itseni voittajien puolella ja toivottavasti vetänyt myös esimerkilläni muita samaan suuntaan.

"Et ole johtaja, ellei sinulla ole seuraajia"
Frederic Amariutei, W.L.Gore

Johda tehokkuutta

Tuotannon johtaminen on pää­piirteittäin helppoa; kunhan varmistaa, että oikeat ihmiset tekevät oikeita asioita oikeaan aikaan, niin kone pysyy pyörimässä ja kaikki ovat tyytyväisiä. Todellako? Todelli­suushan on tästä kaukana, sillä muuttujia on lukematon määrä. Kun soppaan miksataan esimerkiksi liike­toiminnan vaatimukset ja deadlinet, tehokkuusvaatimukset, henkilöstön jaksaminen ja tahtotila, osaaminen ja sen kehittäminen sekä tulevan työn ennustaminen, niin homma kuulostaa jo hieman vaativammalta.

Kun oikeat ihmiset tekevät oikeita asioita oikeaan aikaan, niin kone pysyy pyörimässä ja kaikki ovat tyytyväisiä. Todellako?

Olen ollut tuotanto­johtamista vastaa­vissa tehtävissä seuraamassa ja kehittämässä tehokkuusnäkökulmaa lähes kahdeksan vuoden ajan aina reilun kymmenen hengen porukasta melkein 200 hengen yksikköön asti, ja kokemuksen äänellä voin sanoa, että samat haasteet pätevät porukan koosta ja tekemisestä riippumatta. Useimmiten kyse ei ole laitteista, tekniikasta tai prosesseista, vaan esille nousee lopulta ihminen, jonka huolet, murheet, tavoitteet ja unelmat ovat aina henkilökohtaisia kokemuksia. Työn­tekijät ovatkin nykyaikaisen yrityksen tärkein voimavara, joten siitä kannattaa pitää hyvää huolta!

"Leading through values rather than through manuals"
Marika Pyykkö, H&M

Viestinnän edellä

Valitettavan usein olen nähnyt, miten yritysten viestintä tuntuu olevan "keskus­vetoista" ja sanat suuhun valmiiksi aseteltuja. Yritysviestinnän osalta on kuitenkin hyvä muistaa, että tärkein viestintä­kanava ei ole nettisivu, facebook tai asiakas­messut vaan ylivoimaisesti voimakkaimmin viesti kulkee yrityksen omien työntekijöiden kautta! Tämä jatkuvasti toimiva kanava toimii yötä päivää ja ulottuu asiakas­palavereista saunan lauteille — pystyykö yrityksesi viestintä­osasto samaan?

Tärkein viestintäkanava ei ole nettisivu, facebook tai asiakasmessut vaan ylivoimaisesti voimakkaimmin viesti kulkee yrityksen omien työntekijöiden kautta!
Esimerkki perinteisellä tavalla tehdystä media­yhteistyöstä:

Työntekijöiden välittämä viesti on pohjim­miltaan rehellinen; sitä ei ole helppo kaunistella tai muokata halua­makseen, vaan ulkopuolelle peilautuu juuri se tunnelma mikä yrityksen sisällä oikeasti vallitsee. Tämä pariaatteessa hallitsematon kanava onkin jotain, jonka edellä mainittu kulttuuri­johtaminen pyrkii osaltaan ottamaan huomioon. Tästä on myös omakohtaista koke­musta; lukemat­tomien edustus­tehtävien ja rekry­messujen organi­soijana olen huomannut, että henkilöt, jotka oikeasti viihtyvät työssään ja ovat osa yrityksen kulttuuria (ts. henkilö­kohtaiset arvot kohtaavat yrityksen arvot) tekevät innostuk­sellaan aidomman vaikutuksen vastapuoleen kuin monet oman alansa tekniset huippu­asiantuntijat, riippumatta ovatko he olleet yrityksessä yhden vai kymmenen vuotta. Tekemällä pieniä asioita suurella sydämellä voit saavuttaa enemmän!

Tekemällä pieniä asioita suurella sydämellä voit saavuttaa enemmän!

Kehitä liiketoimintaasi

Monesti liiketoiminnan kehittäminen mielletään myyjien palkkaa­miseksi ja uusien asiak­kuuksien tavoitteluksi, samalla ulkoisesti tuote­/palvelu­valikoimaa (tai vain niiden nimiä ja versionumeroita) päivittämällä. Tämä on kuitenkin yhtä antoisaa kuin hakea uusia hampurilais­elämyksiä mäkkäristä, eli käteen jää loppujen lopuksi jotakuinkin samaa tavaraa.

Tämä on yhtä antoisaa kuin hakea uusia hampurilaiselämyksiä mäkkäristä, eli käteen jää loppujen lopuksi jotakuinkin samaa tavaraa

Itse koen liiketoiminnan kehittämisen merkittävästi syvemmäksi termiksi, sillä liike­toiminnan tulee kattaa koko toimitus/palvelu­ketju liike­ideasta, henki­löstöstä, tuotannosta ja sen tehok­kuudesta aina asiakkaiden tavoitta­miseen ja heidän kokemaan lisä­arvoonsa asti. Ja ketjuhan on tunnetusti yhtä vahva kuin heikoin lenkkinsä.

Digitalisaation ja mobiliteetin hyödyn­täminen, henkilöstön yhteen­sovitus liike­toiminnan tavoitteiden kanssa, uusien alueiden valtaaminen ja henkilöstön potentiaalin hyödyn­täminen niiden ideoinnissa, koko organisaation yhteen pelaaminen ja asiakkaiden kuuntelu sekä arvostus ovat kaikki alueita, joiden kehittäminen on tullut tutuksi niin yksikön- ja projektin­vetäjänä, Digian Enterprise Mobile -hankkeen kuin omien start­uppienikin kautta. Onhan sinulla varmasti nämä kaikki alueet vahvalla pohjalla?

"Tehtäväni on vapauttaa se, mitä ihmisissä itsessään jo on, mutta joka on ehkä tukahdutettu useimmissa työympäristöissä"
Tony Hsieh, Zappos

Jos löydät tältä sivulta osaamista ja ideoita joista voisi olla hyötyä yrityk­sellesi tai hank­keel­lesi, niin ole yhteyksissä puhelimella tai sähkö­postilla. tarkemman työhistoriani tehtävänkuvauksineen löydät myös linkedinistä.

Uudet haasteet

Uudet haasteet

Vaikka tarina tuolta sivun pohjalta alkaakin, niin ei se tähän lopu. Intohimo ajaa jälleen isompien kokonaisuuksien ja työyhteisöjen ääreen ja energiaa riittää yli oman tarpeen. Ota yhteyttä niin kirjoitetaan seuraava tarina yhdessä tähän laatikkoon!

2017
Paikannus

Uuden liiketoiminnan käynnistäminen

Mukana käynnistämässä Suomen mittakaavassa ainutlaatuista vesistöjen tarkkuus­mittaukseen perustuvaa kartoituspalvelua sekä tähän liittyvää karttapalvelua veneilijöille ja ulkoilijoille.

MAPPe.fi 2012 - 2016
Taloyhtiö

Hallituksen puheenjohtajaksi

Hartioille nostettiin vastuu 21 paritalon ja erillistalon taloyhtiöstä. Ihan ensimmäisenä tuli laitettua kaikki viestintämenetelmät ja -tavat uusiksi. Lähes viiden miljoonan euron arvoinen firma tämäkin...

2014 - 2017
Perhevapaa

Perhevapaalla

Sopivasti perheenlisäyksen saapumisen aikaan mahdollistui työelämän puolesta ottaa vastuu pientiimin logistiikasta, tukemisesta ja osaamisen kasvattamisesta. Kekseliäät lapset ovat opettaneet omakätisesti, että "ei ole ongelmia, vain ratkaisuja".

2013
Ilmakuvaus

Taivaiden tavoittelua

Rohkeus riitti viimein kokeilla heittäytymistä jo opiskeluajoilta haaveissa olleelle yrittäjäuralle, joten ilmakuvaus- ja kartoituspalvelu Kuvahorisontti sai ilmaa siipiensä alle (ihan kirjaimellisestikin...).

Kuvahorisontti.fi 2012
Liiketoiminta

Liiketoiminnan kehittäjä

Mobiilialueen murrokseen mukautumisessa tarvittiin kaikki ideat ja tuki niin henkilöstöltä kuin organisaation ulkopuolel­takin. Erityisesti Digian Enterprise Mobility -konseptin ympärillä tehdyt toimenpiteet liiketoiminnan ja osaamisen siirtämiseksi alueelta toiselle toivat näkemystä mobiliteetin sovittamisesta perinteisiin järjestelmähankkeisiin.

2012
Muutos

Muutosjohtaja

Liiketoiminnan ja resurssien mukauttaminen uuden toiminta­ympäristön mukaiseksi sekä erityisesti henkilöstön moti­vaation ja jaksamisen hallinta voimakkaasti muuttuvassa tilanteessa on edellytys muutoksen onnistumiselle.

"As superior, Pasi was always extremely supportive and shared his advice when I needed help in difficult management situations. I learned a lot from him and I enjoyed the collaboration we had over the years."

- Suositus LinkedInissä

2011 - 2012
Liideri

Henkilöjohtaja

Vastuulla lähes 200 henkilön työllisyys, motivaatio, työtyy­väisyys ja työskentelyolot Tampereella. Hyvin kootun tiimin ansiosta (tai siitä huolimatta) yksikön työtyytyväisyys ja käyttöaste oli aina huipputasolla yrityksen sisäisessä vertailussa. Tärkein oppi on se, että oli porukka iso tai pieni, perusasiat täytyy olla kunnossa.

"Equipped with a very warm and conscientious personality Pasi is a very valuable superior and it was a great pleasure to work under his supervision. I think Pasi is an unreplaceable asset in Digia Tampere site."

- Suositus LinkedInissä

2011
Projektit

IT-projektipäällikkönä

Monivuotisen liiketoiminnan ja IT-alueen yhteistyöprojektin lopputuloksista löytyy mm. merkittävien säästöjen, tehokkuuden ja prosessi­parannuksien tuominen kehitys­työkalujen käyttöön aina kansainväliselle tasolle asti. Tämä jos mikä oli näköalapaikka eri liike­toimintalueiden omituisuuksien havainnointiin!

2009 - 2011
Ideointi

Aivoenergiaa

Mukana useissa erilaisissa työryhmissä kehittämässä koko yrityksen kattavaa sisäistä toimintaa ja tehokkuutta, sekä määritte­lemässä laajempia kokonaisuuksia oman yksikön strategiasta aina koko monikansallisen yrityksen visioon ja missioon asti.

2008 - 2011
Muutto

Businessparkista toiseen

Onnistuneesti koordinoitu saitin muutto­projekti (kiitos Teijalle!), joka toi saman katon alle kaikkien Tampereella toimi­neiden neljän osayrityksen (Digia, SysOpen, Yomi, Sentera) työntekijät. Siinä jos missä koettiin kulttuurien yhdistyminen. Yhteistyössä oli voimaa!

2008
Johtaja

Huipputyöpaikkaa luomaan

Pian saappaisiin mahtui jo kokonais­vastuu Tampereen nopeasti kasvavasta yksiköstä, toimipisteestä ja henkilöstöstä. Samalla tuli tutustuttua kulttuurijohtamiseen; tavoiteena oli luoda työpaikka jonne on kiva tulla myös maanantaisin töihin.

"As Site Manager he was a goal oriented and hardworking leader who took his time to communicate with the employees, and he managed the site well. So far, he is the best superior and coach I’ve had and can sincerely recommend him for such roles also in the future."

- Suositus LinkedInissä

2008
Päällikkö

Tuotanto kasvuun

Ripeät otteet toivat tuotantojohtajan vastuut SYSOPENDIGIAn Tampereen mobiilipuolen henkilöstöstä, osaamisesta ja rekrytoinnista.

Ja rekrytointiahan tuli tehtyä, parhaimmillaan yli kymmenen uutta työntekijää kuukaudessa...

2006
Tiimari

Ensiaskeleet johtamiseen

Pian harteille lankesivat ison Java/Symbian-tiimin vetovastuu, haastavat projektipäällikkötehtävät ketterin menetelmin toteutetussa asiakasprojektissa sekä tekninen konsultaatio osana asiakkaan omaa tukiryhmää. Kaikki hoituivat kunnialla samaan aikaan, eikä tehnyt edes tiukkaa (no ehkä vähän)...

2005
DI

Valmistuminen TTY:ltä

Pääaineena ohjelmistotuotanto, sivuaineina tietoliikenneverkot ja protokollat sekä hypermedia. Hyvin arvosanoin tottakai.

2004
Nokia

Diplomityö Nokialle

Nokialta mukaan tarttui matkapuhelinalustan sisäiseen turvallisuuteen liittyvä diplomityö, kokemusta projektipäällikkö­tehtävistä TTY:n suuntaan tehdyssä työkalu­projektissa sekä koodaustaitoa ohjelmisto­komponentista vastatessa. Työn alla ollut lopputulos oli aikaansa edellä: kosketusnäyttö­puhelin kolme vuotta ennen ensimmäistä iPhonea!

Lue lisää Nokia 7710:sta 2003 - 2004
Tampere

Tajunnan tason nosto

Parin Lahden ammattikorkea­koulussa vietetyn vuoden jälkeen oli aika nostaa opintojen tasoa ja lähteä DI-opintojen pariin Tampereelle. Taustalla kiinnostus siirtyä koodaamisesta korkeammille ohjelmisto­tuotannon tasoille.

2000
Elopak

Teollisuusympäristöt tutuksi

Tuolloin vielä lapsenkengissä olleiden web-palveluiden kehitys tuli tutuksi erilaisten intranet ja internet-sivustojen suunnittelun ja toiminnallisuuden toteutuksen myötä. Laatukäsikirjan sähköis­täminen antoi ensikosketuksen ISO 9001-standardiin.

1999 - 2003
PHP

Unix ja Windows-ohjelmointi haltuun

Ensimmäisen kerran koodauksesta makset­tiin kunnolla! Työnajantajana paikallinen puhelinoperaattori, joka luotti heti kesäpojan taitoihin ja antoi puhelinkeskusten valvonta­järjestelmän paranneltavaksi.

1998 - 2000
Harrastus

Harrastuspohjaista tietotekniikkaa ja ohjelmointia

Alkuun sitä perinteistä harrastus­koodaamista, eli pikkupelejä, apuohjelmia ja 3D-mallinnusta. Kielet assemblystä Visual Basiciin ja C:hen. Ensimmäinen kone oli Intel 8088-pohjainen 8Mhz PC-XT mustavalko­näytöllä, mutta myös klassinen C64 tuli pian taloon.

Alkaen 1985

Yrittäminen vaatii uskallusta. uskallus taas mahdol­listaa riskien ottamisen ja sitä kautta menestyksen siemenien istut­tamisen. siemenien kasvat­taminen vaatii hellää hoitoa yötä päivää, omaa aikaa ja vaivaa säästämättä. samalla jänni­tetään, vievätkö pakkanen ja tuholaiset koko sadon. jos lopulta saat hedelmät kypsymään, on sinun vielä pakko antaa niistä iso osa muille ja istuttaa jäljelle jäävistä osa tuot­tamaan seuraavan kauden satoa.

Terve­tuloa yrittäjän arkeen.

Unelma vapaudesta

Jo opiskeluaikana herätin itsessäni yrittäjäkipinän, mutta vaikka ajan­kohta oli tuolloin elämäntilanteen puolesta mitä mainioin, niin keskityin perintei­semmän uran luomiseen muiden palve­luksessa. Tarmon keskit­tyminen vain yhteen asiaan toki siivitti menestykseen (ks. tarkempi uraputki Osaa-sivulta tai LinkedIn­istä), mutta aina toimiessani "iloisten yrittäjien" kanssa, taka-alalla piili ajatus kokeilla sitä myös itse.

Toimiessani "iloisten yrittäjien" kanssa, taka-alalla piili ajatus kokeilla sitä myös itse

Kun yksityisyrittäjyyteen viimein avau­tui mahdollisuus, oli mielessä jo parikin hyvää liiketoimintaideaa, jotka vieläpä eivät alkuun olleet liian lähellä jo tutuksi tullutta IT-maailmaa. Jos nimittäin tuntuu, että olet jo kokenut kaiken omalla toimialueellasi, niin hyppäämällä hetkeksi junasta hetkeksi näet vanhatkin ympyrät taas aivan uusin silmin.

"Kun tekee paljon kaikkea, tulee tehtyä myös jotain oikein"
Mikko Kuitunen, Vincit

Maailma uudesta perspektiivistä

Pienestä pojasta asti olen ollut enemmän tai vähemmän aktii­visesti mukana puuhas­telemassa erilaisten radio-ohjattavien lento­koneiden ja heli­kopterien kanssa, ja kun tähän yhdistetään ensimmäisten digi­kameroiden aikaan alkanut kuvaus­harrastus, saadaan ilmakuvaus­palvelu Kuvahorisontti. Ideani sai siis kirjaimellisesti ilmaa siipiensä alle, ja pian toiminta laajentui kattamaan myös erilaisia ilmakartoitus­tehtäviä.

Vaikka ilmakuvausteknologian kehi­tys, eli pääasiassa laitteiston yleinen saatavuus ja edullisuus ajaakin liike­toimintaa vaativien erityis­tehtävien, kuten pelastus- ja tarkastus­toiminnan suuntaan, niin silti taivaalta välittyvää kuvaa katsoessa tuntee tekevänsä jotain jossa on vapaa kuin taivaan lintu.

Vedenalaista elämää

Ilmakartoituksesta oli hyvä siirtyä vesistöihin, sillä samaa teknologia­pohjaa voi hyödyntää myös auto­maattisesti kulkevissa kaiku­luotainkelkoissa. Tuhansien (tarkkaan ottaen 187 888 kpl) järvien Suomessa eivät vesistöt pääse loppumaan kesken, ja käynnistetty MAPPe-kartoitus­palvelu onkin virastojen lisäksi ainoa vesistöjen tilaus­kartoituksia tekevä yritys Suomessa. Kehittämämme uusimman automaa­tioteknologian tuoma etu tark­kuuteen ja kustannuksiin tulevat myös pitämään palvelun pinnalla pitkään.

Kartoituspalvelun lisäksi pystyssä on vesistö­karttojenkin jakelu­kanavana toimiva karttapalvelu, josta löytyvät lisäksi yksityiskohtaiset kartat niin muuhun veneilyyn kuin vapaa-aikaankin. Käy ihmeessä kokei­lemassa, jos kaipaat reissussa paikallistietoa tai ajantasaisia karttoja!


Jos olet etsimässä yrittäjähenkistä kumppania, tosiasiat tuntevaa työn­tekijää tai mentoria, niin tavoitte­lethan minua puhelimella tai sähköpostilla.

Joukkuelajeissa valmentajalla on keskeinen rooli menestyksen suhteen; valmentajan vastuulla on tuoda pelaajien parhaat kyvyt ja taidot esiin, kehittää niitä eteenpäin, sopia pelaajien tavoit­teista ja toiveista sekä varmistaa että kaikki pelaavat samaan suuntaan. tämä tehdään yhdes­sä pelaajien kanssa. lisäksi valmentaja toimii muurina omis­tajien ja joukkue­johdon suun­taan, sekä toimii julkisina kasvoina joukkueelle, niin hyväs­sä kuin pahassakin.

Ja nythän ei siis puhuta urhei­lusta, vaikka se lähellä sydäntäni onkin.

Joukkuepelaamista

Joukkue on aina enemmän kuin jäsentensä summa, muutenhan joukkuetta ei kannata pitää kasassa. Parhaat yksilöt voivat kyllä pelastaa taidoillaan paljon, mutta koko­naisuuteen tarvitaan muutakin; koko joukkueen on uskottava asiaansa ja tehtävä töitä pää­määränsä eteen. Pelkkä itse­ohjautuvuus ei kuitenkaan riitä edes näin kulttuuri­johtamisen aikakaudella, vai uskotko oikeasti esimerkiksi Barcelonan futis­joukkueen pärjäävän yhtä hyvin pelkkien (sinänsä loistavien) pelaajien avulla, ilman valmentajaa, huoltajia ja muuta tausta­ryhmää? Tuskin edes ihmemies Messi siihen kykenisi.

"Jos haluat mennä nopeasti, mene yksin.
Jos haluat mennä kauas, mene yhdessä."
Afrikkalainen sanonta

Itse olen työelämässä havainnut kasvaneeni myös valmentajan rooliin: Hyvä valmentaja tarjoaa mielestäni joukkueelleen tukea kun sitä tarvitaan, poistaa esteet suorit­tamisen tieltä, antaa kullekin mahdol­lisuuden kehittää omia kykyjään, jakaa peliaikaa oikeuden­mukaisesti ja osaa välttää tähti­pelaajiensa isojen egojen aiheuttamat ristiriidat. Lisäksi valmentaja suunnittelee pitkän tähtäimen kehitys­tavoitteet, antaa tarkkoja arvioita joukkueensa isku­kyvystä johdolle ja pitää yhteyttä muihin ulko­puolisiin tahoihin, jotta joukkueen tärkein voimavara — pelaajat — saavat keskittyä olen­naiseen. Tässä epä­onnistuminen tuo helposti esiin sen tosian, että ihmiset eivät jätä työ­paikkaansa, he jättävät managerinsa.

Ihmiset eivät jätä työpaikkaansa, he jättävät managerinsa

Kohti yhteistä maalia

Joukkueella täytyy olla aina päämäärä, jonka eteen se on valmis tekemään työtä. Päämäärä voi olla taktisen tason tavoite (yksittäisen ottelun voittaminen) tai pidemmän aikavälin strateginen unelma (mestarien liigan voitto). Yhtä kaikki, nämä tavoitteet ja unelmat saavat valmentajan ja pelaajat antamaan kaikkensa niin joukkueen kuin peli­kaverinsa puolesta.

Unelmat saavat valmentajan ja pelaajat antamaan kaikkensa niin joukkueen kuin pelikaverinsa puolesta

Tavoitteiden lisäksi jokaisella pelaa­jalla täytyy olla myös oma selkeä roolinsa ja tehtävänsä joukkueessa, muutoin toiminta menee väkisinkin "höntsäilyksi", jossa kukaan ei tiedä kenellä on pallo ja kuka vastaa maalin­teosta. Puhumat­takaan yksilön kokemasta epä­varmuudesta ja pää­määrättömyydestä, joka saa helposti hakeutumaan paremmin johdettuun joukkueeseen siirto­hinnoista välittä­mättä.

Toisaalta jokaiselta pelaajalta tulee myös vaatia hänen valitsemansa pelipaikan arvoisia suorituksia. Jos näin ei ole, täytyy valmentajan rohkaista ja tarvit­tessa kehittää pelaajan taitoja, tai tilanteen niin vaatiessa miettiä pelipaikkojen tai jopa kokoon­panon vaihtamista. Nämä tilanteet vaativat valmentajalta uskallusta ja pelisilmää, jonka vain kokemus voi tuoda tullessaan.

Sisulla loppuun asti

Mikään joukkue ei voi voittaa ikuisesti. Karvaan tappion koittaessa valmentajan on luotava itse ja luottopelaajiensa kautta joukkuee­seensa uutta henkeä ja käännettävä katse seuraavaan mahdol­lisuuteen. Vaikka tilanteet usein näyttävät iskevän pelaajiin koviten, saattaa myös valmentajan sisällä kuohua. Tällöin kysytään vahvaa henkintä kanttia ja omien tunteiden hallintaa, jotta negatiiviset tuntemukset eivät kertaudu joukkueen sisällä. Vain uskomalla omaan asiaasi voit saada myös muut uskomaan siihen ja nousta seuraavaan voittoon!

Vain uskomalla omaan asiaasi voit saada myös muut uskomaan siihen

Edellä mainitut ajatukset ovat siis suoria kokemuksia työelämästä. mikäli joukkueesi tuntuu edes hieman haja­naiselle, niin pirauta minulle tai heitä vaikka sähköpostilla ja napataan yhdessä se seuraava voitto­pokaali!